ذخیره سازی گاز شوریجه

ذخیره سازی گاز شوریجه

ذخیره سازی گاز شوریجه


وظيفه ابتدايي و اوليه ذخيره ســازي زيرزميني گاز، ايجاد تعادل بين مصرف و منابع تأمين در تمام زمانها (نوســانات فصلي، روزانه و ساعات شبانه روز) و مكانها  به ويژه در مناطق مســكوني و بخشهاي تجاري كه ميزان مصرف با تغييرات دما به شدت تغيير مى كند، مى باشد. مقدار گاز تأمين شده توسط ساختگاههاي ذخيره سازي ميتواند تا بيش از 50 درصد گاز مصرفي باشــد. بنابراين با حذف ريسك و خطرات كمبود عرضه (بروز اشــكالات فني در سيســتم انتقال)، نوســانات بازار و اختلالات 
اقتصادي (افزايش قيمت گاز) را نيز مي توان كنترل كرد. از اينرو با اين روش علاوه بركاهش هزينه هاي شبكه توزيع گاز، هزينه هاي ناشي از افزايش قيمت گاز (واردات گاز) نيز كنترل مي شود.
ذخيره ســازي زيرزميني گاز به سه روش انجام ميشود كه عبارتند از: 
    ذخيره سازي در فضاهاي متخلخل شامل مخازن تخليه شده 
     ذخيره سازي در گنبدهای نمکی
     ذخيره ســازي در سفره های آب زیر زمینی
در این پروژه استفاده از مخازن گاز میعانی جهت ذخیره سازی گاز طبیعی مورد مطالعه قرار گرفته است. فرایند استفاده از مخازن گاز میعانی جهت ذخیره سازی گاز،متفاوت از فرایند ذخیره سازی گاز در مخازن تخلیه شده گاز خشک می باشد. تفاوت اصلی در این روش رخ دادن پدیده میعان معکوس می باشد.در این مخازن در نتیجه برداشت گاز و افت فشار، ابتدا گاز تبدیل به میعانات گازی شده و در ادامه با افزایش میعان، میعانات موجود تبخیر شده و هدر می روند (ریزش مایع).همچنین ریزش مایع باعث ایجاد یک پوسته با تاثیر منفی در دیواره چاه شده که تولید چاه و قابلیت تزریق را کاهش می دهد.
در این مخازن، اگر تزریق را در فشاری نزدیک به فشار نقطه شبنم گاز انجام دهیم، هدر روی میعانات گازی نیز رخ نمی دهد اما گازی که جهت ذخیره سازی مورد استفاده قرار می گیرد کاهش می یابد.لذا باید فشار بهینه ای را جهت شروع فرایند تزریق یافت. در این پروژه مخزن گاز میعانی با ظرفیت 33Gsm3 گاز اولیه درجا و تولید 15.84 Gsm3 از 9 چاه تولید کننده در 19 سال تولیدی مورد مطالعه قرار گرفت.
نتیجه شبیه سازی نشان داد که مخزن مورد نظر انتخاب مناسبی جهت ذخیره سازی زیر زمینی گاز می باشد.نتایج همچنین نشان داد که اگر ذخیره سازی در فشار کنونی مخزن انجام گیرد (که حدودا 30bara از نقطه شبنم کمتر است) با حفر 20 چاه تزریقی و تولیدی، امکان هدرروی میعانات گازی و تزریق 20Msm3D گاز8 ماه و تولید 40Msm3d در 4 ماه سرد سال وجود دارد. بنابراین ظرفیت گاز عملیاتی 4.8 Gsm3 می باشد. 
مرحله اول پروژه با 10Msm3D و تولید 20Msm3D تکمیل و بهره برداری شد.
 

ارتباط با ما

اگر فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید، با ارسال رزومه کاری خود، ما را یاری کنید.