مزایده ها و مناقصات

ردیف تاریخ انتشار عنوان نام پروژه مهلت دریافت اسناد
1 1402/06/08 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Manual Valve -SHORTAGE ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1402/06/12
2 1402/04/19 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Fitting- Flange-Shortage ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1402/04/21
3 1402/04/19 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات PIPE  ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1402/04/22
4 1402/02/20 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Total Flooding System ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1402/02/25
5 1401/10/10 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Manual Valve (Axial Valve) ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/10/13
6 1401/10/10 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Paging System ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/10/13
7 1401/10/10 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Telephone System ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/10/13
8 1401/10/10 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات LAN System ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/10/13
9 1401/10/10 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات CCTV ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/10/13
10 1401/05/30 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Distribution and Lighting Panels ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/06/07
11 1401/04/12 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Air Compressor Package ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/04/21
12 1401/04/07 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Lighting System ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/04/14
13 1401/04/04 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات PMS System ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/04/11
14 1401/03/21 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Flow Computer ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/03/29
15 1401/03/21 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Air Handling Package Unit ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/03/29
16 1401/03/16 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Fire Alarm Control Panel and Detector ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/03/23
17 1401/03/08 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات DC UPS System ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/03/16
18 1401/03/04 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Temperature Transmitter ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/03/12
19 1401/03/04 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Pressure & Differential Pressure Transmitter ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/03/12
20 1401/03/04 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Flow Element (Orifice Plate and Restriction Orifice) ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/03/12
21 1401/03/04 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Temperature Gauge ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/03/12
22 1401/03/04 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Level Switch ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/03/12
23 1401/03/04 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Level Gauge ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/03/12 
24 1401/03/04 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Pressure Gauge ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/03/12
25 1401/02/26 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Pressure Regulator Valve ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/03/02
26 1401/02/26 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Instrument Junction Box & Gland ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/03/02
27 1401/02/26 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات AC UPS SYSTEM ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/03/02
28 1401/02/26 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات INSTRUMENT HOOK UP ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/03/02
29 1401/02/19 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات SCS System ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/02/28
30 1401/02/19 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات ESD-F&G System ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/02/28
31 1401/02/19 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات DIESEL ENGINE GENERATOR ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/02/28
32 1401/02/19 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات GAS ENGINE GENERATOR ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/02/28
33 1401/01/31 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Air Receiver ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/02/07
34 1401/01/31 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Vent Stack ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/03/04
35 1401/01/31 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Electrical Heater ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/03/04
36 1401/01/31 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Strainer ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1401/02/07
37 1400/10/18 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات LV Bus Duct ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/10/25
38 1400/09/07 آگهی مزایده عمومی فروش ماشین آلات -------------- 1400/09/16
39 1400/09/07 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Fitting ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/09/14
40 1400/08/30 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Insulating Joint ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/09/09
41 1400/08/26 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Valve ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/09/06
42 1400/08/12 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Electrical Cable Tray & Ladder ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/24
43 1400/08/09 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Overhead Traveling Crane ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/19
44 1400/08/09 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Flanges ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/19
45 1400/08/09 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Pipes ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/19
46 1400/08/09 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Pumps ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/19
47 1400/08/05 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Air Dryer ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/19
48 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Telecommunication Cable ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/19
49 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Transformer ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/19
50 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Air Coolers ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/12
51 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Control Valves ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/12
52 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Safety Relief Valve ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/12
53 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Filters ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/12
54 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Scrubber ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/12
55 1400/07/28 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Actuated Valves (ON/Off Valves) ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/10
56 1400/07/28 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات MV Switchgear ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/10
57 1400/07/28 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات LV Switchgear & Capacitor Bank ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/10
58 1400/07/27 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Instrument Cable ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/08
59 1400/07/27 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Electrical Cable ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/08
60 1400/07/06 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Instrument Pipe, Tubing & Fittings واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/07/12
61 1400/06/30 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Field Instrument تلمبه خانه شماره 4 گوره-جاسک 1400/07/14
62 1400/06/16 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Shortage - 2nd Part- AG PIPE-FITTING-FLANGE واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/06/22
63 1400/06/13 آگهی مزایده عمومی فروش ماشین آلات ----------- 1400/06/17
64 1400/04/09 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات STEAM TRAP واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/04/31
65 1400/04/09 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات CHEMICALS واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/04/31
66 1400/03/11 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Tuning Fork level Switches واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/03/31
67 1400/02/12 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Sample Connection واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/02/30
68 1400/01/29 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Flexible Hose & Hose Connection واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/02/12
69 1400/01/23 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات LEVEL GAUGE واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/02/05
70 1399/12/26 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات SPRING SUPPORT واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/02/05
71 1399/12/23 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات VALVE واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/01/18
72 1399/12/23 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات AG PIPE واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/01/18
73 1399/12/23 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات AG FITTING واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/01/18
74 1399/12/13 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات CERAMIC BALLS واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/02/05ارتباط با ما

اگر فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید، با ارسال رزومه کاری خود، ما را یاری کنید.