مزایده ها و مناقصات

ردیف تاریخ انتشار عنوان مهلت دریافت اسناد
1 1400/07/06 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Instrument Pipe, Tubing & Fittings 1400/07/12
2 1400/06/30 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Field Instrument 1400/07/14
3 1400/06/16 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Shortage - 2nd Part- AG PIPE-FITTING-FLANGE 1400/06/22
4 1400/06/13 آگهی مزایده عمومی فروش ماشین آلات 1400/06/17
5 1400/04/09 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات STEAM TRAP 1400/04/31
6 1400/04/09 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات CHEMICALS 1400/04/31
7 1400/03/11 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Tuning Fork level Switches 1400/03/31
8 1400/02/12 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Sample Connection 1400/02/30
9 1400/01/29 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Flexible Hose & Hose Connection 1400/02/12
10 1400/01/23 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات LEVEL GAUGE 1400/02/05
11 1399/12/26 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات SPRING SUPPORT 1400/02/05
12 1399/12/23 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات VALVE 1400/01/18
13 1399/12/23 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات AG PIPE 1400/01/18
14 1399/12/23 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات AG FITTING 1400/01/18
15 1399/12/13 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات CERAMIC BALLS 1400/02/05ارتباط با ما

اگر فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید، با ارسال رزومه کاری خود، ما را یاری کنید.