مزایده ها و مناقصات

ردیف تاریخ انتشار عنوان نام پروژه مهلت دریافت اسناد
1 1400/10/18 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات LV Bus Duct ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/10/25
2 1400/09/07 آگهی مزایده عمومی فروش ماشین آلات -------------- 1400/09/16
3 1400/09/07 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Fitting ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/09/14
4 1400/08/30 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Insulating Joint ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/09/09
5 1400/08/26 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Valve ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/09/06
6 1400/08/12 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Electrical Cable Tray & Ladder ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/24
7 1400/08/09 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Overhead Traveling Crane ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/19
8 1400/08/09 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Flanges ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/19
9 1400/08/09 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Pipes ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/19
10 1400/08/09 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Pumps ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/19
11 1400/08/05 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Air Dryer ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/19
12 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Telecommunication Cable ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/19
13 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Transformer ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/19
14 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Air Coolers ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/12
15 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Control Valves ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/12
16 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Safety Relief Valve ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/12
17 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Filters ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/12
18 1400/08/03 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Scrubber ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/12
19 1400/07/28 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Actuated Valves (ON/Off Valves) ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/10
20 1400/07/28 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات MV Switchgear ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/10
21 1400/07/28 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات LV Switchgear & Capacitor Bank ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/10
22 1400/07/27 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Instrument Cable ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/08
23 1400/07/27 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Electrical Cable ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان-دهشیر 1400/08/08
24 1400/07/06 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Instrument Pipe, Tubing & Fittings واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/07/12
25 1400/06/30 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Field Instrument تلمبه خانه شماره 4 گوره-جاسک 1400/07/14
26 1400/06/16 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Shortage - 2nd Part- AG PIPE-FITTING-FLANGE واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/06/22
27 1400/06/13 آگهی مزایده عمومی فروش ماشین آلات ----------- 1400/06/17
28 1400/04/09 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات STEAM TRAP واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/04/31
29 1400/04/09 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات CHEMICALS واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/04/31
30 1400/03/11 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Tuning Fork level Switches واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/03/31
31 1400/02/12 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Sample Connection واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/02/30
32 1400/01/29 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات Flexible Hose & Hose Connection واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/02/12
33 1400/01/23 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات LEVEL GAUGE واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/02/05
34 1399/12/26 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات SPRING SUPPORT واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/02/05
35 1399/12/23 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات VALVE واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/01/18
36 1399/12/23 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات AG PIPE واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/01/18
37 1399/12/23 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات AG FITTING واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/01/18
38 1399/12/13 آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات CERAMIC BALLS واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز 1400/02/05ارتباط با ما

اگر فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید، با ارسال رزومه کاری خود، ما را یاری کنید.